bannière

Shusaku

14 mai 1844, Yasuda Shusaku (Shusaku) (Blanc) gagne de 1 point contre Mizutani Shunsaku (Noir)